top of page

ייעוץ לפיתוח אסטרטגיה חברתית

Chess Board

התחדשות עירונית היא כלי חברתי משמעותי וחשוב לחיזוק קהילות וליצירת מוביליות חברתית ברת-קיימא. אך עד כה, פוטנציאל זה מתממש בישראל במקרים רחוקים.

בשנים האחרונות הולכים ומתמסדים הכלים המקצועיים אשר פותחו על-ידי מייסדי STREETLIGHT ושותפיהם. בראש הראשונה, הכנסתו של היועץ החברתי כחבר קבוע לצוות התכנון, לליווי מלא של תהליך ההתארגנות של התושבים וכן מיסודו של הנספח החברתי כמסמך חובה במסמכי התכניות.

עם הבשלת השימוש בכלים חברתיים, אנחנו ב-STREETLIGHT פועלים לסייע בהטמעתם בקרב השחקנים השונים בזירת תהליכי ההתחדשות העירונית.

אסטרטגיה חברתית ברשויות, עיריות ומינהלות להתחדשות עירונית – תוביל לפיתוח שירותים עירוניים משופרים ומדוייקים לצרכי התושבים בעיר, לשיפור באיכות התכנונית של הפרויקטים, לשיפור במידה שמתחמי ההתחדשות מביאים תועלת גם לסביבתם, לשיפור התועלת לתושבים ולייעול התהליכים ושיפור התועלת ליזמים ועוד.

.

אסטרטגיה חברתית בחברות יזמיות – תוביל לייעול משמעותי של רובד העבודה מול דיירים, ייעול לוחות הזמנים של שלבי ההתארגנות ושיתוף הציבור, שיפור רמת האמון של הדיירים בפרויקטים, שיפור מנגנוני השיח והמשא ומתן עם נציגות הדיירים, ייעול הטיפול בהתנגדויות וההתמודדות עם דיירים סרבנים ומתוקף אלה שיפור בשביעות הרצון של הדיירים ויצירת יתרון תחרותי מול חברות יזמיות אחרות.

 

אסטרטגיה חברתית במשרדי אדריכלים – תוביל לחשיפה משמעותית של ידע קהילתי והפיכתו למידע תכנוני שימושי, שיפור התועלת התכנונית לקהילה ולשכונה, שיפור וייעול מנגנוני הקשר והאמון בין צוות התכנון לדיירים ומתוקף אלה שיפור בשביעות הרצון של החברות היזמיות ויצירת יתרון תחרותי מול משרדי אדריכלים אחרים.

עיגול מנורה.png
עיגול אנשים.png
עיגול מגדל.png
bottom of page